ԱԿՑԻԱ

 

 

ԱԿՑԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ


Սույն գովազդային ակցիան (այսուհետ՝ Ակցիա) կազմակերպված է «ՊԱՐԳԵՎ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) կողմից, որի գործունեության հասցեն է քաղաք Երևան, Դրո 13, հեռախոսահամար՝ +374 55 11 22 44:

1.    ԱԿՑԻԱՅԻ ՇԱՀՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴ 

1.1.   Ակցիայի շահումային ֆոնդում ներառված են՝

  • 2 հատ KIA RIO ավտոմեքենա
  • 40 հատ Samsung Galaxy A02 սմարթֆոն
  • 40 հատ մեծ հեծանիվ
  • 100 հատ միջին հեծանիվ
  • 50 հատ փոքր  հեծանիվ
  • 200 հատ սամակատ
  • 500 հատ տիկնիկ
  • 2000 հատ խաղալիք ավտոմեքենա
  • 8000 հատ գնդակ 

 

2.    ԱԿՑԻԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՇԱՀՈՒՄԸ

2.1.   Ակցիան իրականացվում է Կազմակերպչի կողմից արտադրվող հատով (մինչև 450 գրամ տարողությամբ պաղպաղակների ողջ տեսականին) պաղպաղակի տեսականու միջոցով (այսուհետ՝ Արտադրանք

2.2.   Ակցիային մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գնել որևէ Արտադրանք, դրանում գտնել պիտակ, ջնջել պիտակի այն հատվածը, որտեղ նշված է «ՋՆՋԵ՛Լ»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Չջնջել պիտակի այն հատվածը, որտեղ նշված է «ԱՅՍ ՄԱՍԸ ՉՋՆՋԵ՛Լ ԱՅԼԱՊԵՍ ԿՀԱՄԱՐՎԻ ԱՆՎԱՎԵՐ»։ Նշված հատվածը կարող է ջնջվել բացառապես Կազմակերպչի կողմից պիտակի նույնականացման համար։ Այս հատվածի վնասված կամ ջնջված լինելու դեպքում տվյալ պիտակը համարվում է ԱՆՎԱՎԵՐ և դրա հիման վրա Մասնակիցը չի կարող ստանալ շահում կամ օգտվել Խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորությունից։

2.3.   Արտադրանքի արտադրության ժամանակ պատահականության սկզբունքով Արտադրանքի փաթեթավորման մեջ տեղադրվում են պիտակներ հետևյալ գրառումներից  և/կամ պատկերներից որևէ մեկով՝

2.3.1.      «ՄԵԾ» հեծանիվ (հեծանիվի պատկեր)

2.3.2.      «ՄԻՋԻՆ» հեծանիվ (հեծանիվի պատկեր)

2.3.3.      «ՓՈՔՐ» հեծանիվ (հեծանիվի պատկեր)

2.3.4.      սամակատի պատկեր

2.3.5.      «ՏԻԿՆԻԿ» և տիկնիկի պատկեր

2.3.6.      «ԽԱՂԱԼԻՔ ՄԵՔԵՆԱ» և բեռնատար մեքենայի պատկեր

2.3.7.      գնդակի պատկեր

2.3.8.      «SAMSUNG GALAXY A02» և սմարթֆոնի պատկեր

2.3.9.      «ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ Kia Rio ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ» և մեքենայի պատկեր

2.4.Կազմակերպչին ներկայացվող պիտակները ենթակա են ստուգման Կազմակերպչի իրավասու ներկայացուցիչների կողմից: Պիտակների իսկության վերաբերյալ ցանկացած տարաձայնության դեպքում Կազմակերպիչն իրավասու է իր տիրապետության տակ գտնվող տվյալների և մեթոդների կիրառմամբ որոշել Պիտակի իսկությունը, ինչպես նաև կայացնել որոշում Պիտակն ընդունելու կամ դրա ընդունումը մերժելու վերաբերյալ:

2.5.Սույն կանոնների 2.3.1-2.3.8 կետերում նշված գրառմամբ պիտակներ գտնելու դեպքում նվերը ստանալու համար անհրաժեշտ է է ոչ ուշ քան Ակցիայի ժամկետի ավարտից հետո 4 (չորս) աշխատանքային օրվա ընթացքում զանգահարել Կազմակերպչի +374 55 11 22 44 հեռախոսահամարով աշխատանքային օրերին ժամը 09։00-ից 18։00-ն ընկած ժամանակահատվածում և պայմանավորվածություն ձեռք բերել նվերի ստացման օրվա և ժամի առնչությամբ։ Նվերը ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան գրառումը պարունակով պիտակը (նկատի ունենալով Կանոնների 2.2 կետում նշված զգուշացումը) և պիտակը ներկայացնող անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը։ Կազմակերպիչն ուսումնասիրում է պիտակի իսկությունը, սույն կանոններով սահմանված կարգով դրա ընդունելի լինելու հանգամանքը և կայացնում որոշում տվյալ անձի շահող հանդիսանալու հանգամանքի մասին և տրամադրում համապատասխան նվերը։

2.6.Գտնելով «ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ KIA RIO ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ» գրառումը անձը հնարավորություն է ստանում մասնակցել թվով երկու KIA RIO ավտոմեքենաների խաղարկությանը (այսուհետ՝ Խաղարկություն), որը տեղի կունենա Ակցիայի ավարտից հետո։

2.7.Ակցիայի շրջանակներում 100 անձ հնարավորություն կունենան գտնելու «ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ KIA RIO ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ» գրառմամբ պիտակ և մասնակցելու Խաղարկությանը։

2.8.Սույն կանոնների 2.3.9 կետում նշված «ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ KIA RIO ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ» գրառմամբ պիտակ գտնելու դեպքում անհրաժեշտ է ոչ ուշ քան Ակցիայի ժամկետի ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայանալ Կազմակերպչի գործունեության վայր՝ քաղաք Երևան, Դրո 13, ներկայացնել համապատասխան գրառումը պարունակող պիտակը և պիտակը ներկայացնող անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը։ Կազմակերպիչն ուսումնասիրում է պիտակի իսկությունը, սույն կանոններով սահմանված կարգով դրա ընդունելի լինելու հանգամանքը և կայացնում որոշում տվյալ անձի մասնակցությունը Խաղարկությանը հաստատելու կամ մերժելու մասին։ Հաստատման դեպքում տվյալ անձը հանդիսանում է խաղարկության մասնակից (այսուհետ՝ Խաղարկության մասնակից), որի մասին հաշվառում է կատարում Կազմակերպիչը։

2.9.Խաղարկության վերաբերյալ մանրամասները, ներառյալ դրա անցկացման կանոնները, անցկացման վայրի և կարգի վերաբերյալ տեղեկությունները կտրամադրվեն այն անձանց, ովքեր սույն Կանոններին համապատասխան հանդիսանում են Խաղարկության Մասնակիցներ։ Այս նպատակով Խաղարկության մասնակցի կողմից Կազմակերպչին հայտնած հեռախոսահամարը հանդիսանում է կապի հիմնական միջոցը։

2.10.    Կազմակերպիչը Խաղարկության Մասնակիցների միջև Խաղարկության օրը կկազմակերպի թվով երկու KIA RIO ավտոմեքենաների խաղարկությունը, որի արդյունքում ըստ Խաղարկության կանոնների կորոշվեն այն երկու Մասնակիցները, որոնք կհանդիսանան ավտոմեքենա շահողներ։

 

3.    ԱԿՑԻԱՅԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

3.1.Ակցիայի սկզբնապես հայտարարված տևողությունը (2021թ. մայիսի 1-ից մինչև 2021թ. օգոստոսի 9-ն), որի ընթացքում Կազմակերպիչը կիրացնի Արտադրանքը, երկարաձգվել է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ը (Ակցիայի ժամկետի ավարտ)։

3.2.Սույն կանոնների 2.3.9 կետում նշված թվով երկու KIA RIO ավտոմեքենաների խաղարկությունը տեղի կունենա Ակցիայի ավարտից հետո։

3.3.Կազմակերպիչն իրավասու է կատարել ժամկետների փոփոխություն՝ այդ մասին տեղեկությունները հասանելի դարձնելով այն միջոցներով, որոնցով տարածվել են սույն կանոնները։

 

4.    ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4.1.Կազմակերպիչն որևէ պարտավորություն չի կրում այն ծախսերի համար, որոնք կարող են կրել անձինք նվերները ստանալու համար Կազմակարպչի գործունեության վայր հասնելու, Կազմակերպչին զանգահարելու համար և/կամ Ակցիային մասնակցելու կապակցությամբ:

4.2.Կազմակերպչի կողմից ակցիայի ընթացքում տրամադրված նվերները ոչ մի դեպքում չեն կարող օգտագործվել առևտրային նպատակներով, վաճառքի կամ վերավաճառքի համար: Սույն պայմանին հակասող որևէ վաճառք համարվելու է Կազմակերպչի սեփականությունը հանդիսացող ապրանքային նշանների կամ համապատասխան մրցանակների չթույլատրված օգտագործում և Կազմակերպիչն իրավունք կունենա նախաձեռնել բոլոր այն իրավական գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կհամարի:

4.3.Կազմակերպիչը սեփական հայեցողությամբ իրավունք ունի որոշում կայացնել ընդունել մինչև որոշակի աստիճանի վնասվածք ունեցող պիտակները, եթե Կազմակերպիչը հստակ հնարավորություն կունենա նույնականացնելու պիտակը և հաստատելու դրա իսկությունը և/կամ բացառելու տվյալ պիտակի հետ կապված կանխամտածված միջամտությունների իրականացման փաստը և/կամ բացառելու դրա կեղծված լինելը։

4.4.Շահման վավերության և/կամ պիտակների իսկության ու ընդունելի լինելու վերաբերյալ ցանկացած տարաձայնության դեպքում Կազմակերպչի որոշումը վերջնական է: Կազմակերպիչը պարտավոր չէ չշահող հայտերի կապակցությամբ որևէ նամակագրության մեջ մտնել կամ տալ բացատրություններ:

4.5.Կազմակերպիչը որևէ պարտավորություն չի կրում պիտակների սեփականության հետ կապված վեճերի դեպքում: Այն անձը, ով ներկայացրել է շահող պիտակները Կազմակերպչին, համարվում է դրա իրական սեփականատերը: Կազմակերպիչը պիտակներն ընդունում է ըստ դրանք ներկայացնողի։

4.6.Ոչ մի դեպքում չի թույլատրվում փոխարինել սույն կանոնների 2.3.1-2.3.8 կետերում նշված նվերները կանխիկ գումարով կամ այլ նյութական արժեքներով:

4.7.Նվերների հանձնումը, թվով երկու KIA RIO ավտոմեքենաների խաղարկությունը և դրանց տրամադրումը շահողներին կարող է կազմակերպվել որպես հանրային միջոցառում՝ ընդգրկելով լրատվամիջոցներ, ձայնագրում, լուսանկարահանում և տեսանկարահանում: Հետևապես, Ակցիայի մասնակիցները, տվյալ միջոցառմանը ներկա գտնվողները տալիս են իրենց համաձայնությունը, որ իրենց լուսանկարները, իսկ շահողների դեպքում՝ շահողների անունները, կարող են հրապարակվել և օգտագործվել ձայնային, լուսանկարչական նյութերում և տեսանյութերում Կազմակերպչի կողմից՝ իր իսկ հայեցողությամբ, առանց որևէ հատուցման: Շահողները պարտավոր են տեղեկացնել և նախազգուշացնել իրեն ուղեկցող անձանց այս նախապայմանի մասին այն պարագայում, եթե կազմակերպվում է հանրային միջոցառում:

4.8.Կազմակերպիչն, իր հայեցողությամբ, իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ չեղարկել, կասեցնել սույն Ակցիան, կրճատել կամ երկարաձգել սույն Ակցիայի ժամկետը, ինչպես նաև փոփոխել Ակցիայի Կանոնների դրույթներն ու պայմաններն: Կազմակերպիչն իրավունք ունի տեղեկացնել Մասնակիցներին այդպիսի փոփոխությունների մասին այն միջոցներով, որոնցով տարածվել են սույն կանոնները։

4.9.        ՊԻՏԱԿԻ ՆՄՈՒՇ ՕՐԻՆԱԿ՝